Pagrindinės ryt9 aukštaHčių utenGškių tarmės ypatybės   

    Ryt9 aukštaHčių utenGškių tarmė išplitusi nemažame plote: RPkiškio, ObDlių, Zaras9, Duset9, DaJgailių, SZlako, UtenPs, DebeHkių, AlantPs, MolĖtų ir kt. apylinkėse.  Pagal tam tikras ypatybes utenGškių tarmei priskirtina ir VabalniNko šnekta, esanti anapus anykštĖnų ir kupiškĖnų ploto šiaurės vakaruose.
    Kaip ir daugelis ryt
9 aukštaHčių, jie vietoj dvigarsių an, am, en, em taria un, um, in, im, o vietoj  balsių ą, ę - ų, į (kirčiuoti ilgi, nekirčiuoti pusilgiai). Skiriamasis utenGškių bruožas - vietoj nekirčiuoto skiemens ė, ie tariamas pusilgis e.. UtenGškiams būdinga trejopo balsių ilgumo sistema.