Pagrindinės piet9 žemaHčių varnGškių tarmės ypatybės

    VarnGškių tarmė paplitusi KuršĖnų, ŠAukėnų, KarklĖnų, _žvenčio, VaRnių, LaJkuvos, ŠilZlės, KvĖdarnos, ŠvĖkšnos apylinkėse. ŽemaHtiškų ypatybių ši tarmė turi daug daugiau, nei kaimynai raseinGškiai. Abi tarmes į piet9 žemaHčių, arba vadinamųjų dūnininkų, grupę vienija bendra ypatybė - uo, ie virtimas ilgaisiais uŠ, iŠ. VarnGškiai vietoj dvigarsių an, am, en, em taria on, om, en, em; rytinė varnGškių dalis - un, um, in, im. Plg. raseinGškiai dvigarsius an, am, en, em išlaiko sveikus (kaip bendrinėje lietuvių kalboje).