Pagrindinės vakar9 aukštaHčių šiaulGškių tarmės ypatybės   

   Vakar9 aukštaHčių šiaulGškių patarmės plotas apima ŽagZrės, JPniškio, ŠakYnos, Šiauli9, ŠaJkoto, ŠGluvos, BaisOgalos, DotnuvPs, ŠĖtos, JonavPs, AriOgalos apylinkes. Tai ilgas ir siauras ruožas tarp žemaHčių ir ryt9 aukštaHčių. Dėl savo geografinės padėties šiaulGškiai turi ir žemaHčiams, ir ryt9 aukštaHčiams būdingų ypatybių.
    Šiaul
Gškiai išlaiko sveikus dvibalsius uo, ie, dvigarsius an, am, en, em bei nosinius balsius ą, ę, todėl kartu su kaunGškiais išskirti į vakar9 aukštaHčių grupę.
    Nuo kaun
Gškių jie skiriasi ilgųjų balsių nekirčiuotoje pozicijoje trumpinimu ir kirčio atitraukimu iš galūnės į žodžio pradžią.