Vykdomi projektai

  Dalyvavimas kuriant bendrus projektus

  Dalyvavimas konkursuose, bendrųjų projektų nominacijos 

  Archyvas


Vykdomi projektai
 Ugdymo naudojant Internetą kultūros srityse taikymas ir mokymo medžiagos dėstytojams bei vartotojams paruošimas (Courseware for Training of Trainers and Users on the Special Applications of Internet-based Services in Fields of Cultural Education). UNESCO  remiamas projektas, 2000 m. Šio projekto pristatymas Internete http://daugenis.mch.mii.lt/UNESCOeducation 
Skaitmeninės leidybos dėstytojų ruošimas (Training of Trainers on Digital Publishing). UNESCO remiamas mokymo projektas, 1999 - 2000 m.

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA 
Lietuvių ir anglų kalbomis. 
Adresas http://ALKA.mch.mii.lt 

Tai Lietuvos kultūros paveldo pristatymo centrinė svetainė (portalas), kuriama pagal Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtualios parodos nacionalinę programą. Ji sieja 25 atskirus projektus, Internete atspindinčius Lietuvos istorijos, valstybės, baltų archeologijos, liaudies ir elito kultūros, religijos, intelekto, meno, tautinių mažumų kultūros temas. Projektus kuria įvairių kultūros ir mokymo įstaigų darbo grupės. Centrinę svetainę kuria darbo grupė, suburta Matematikos ir informatikos institute, UNESCO katedroje Informatika humanitarams. Centrinėje svetainėje realizuoti visi ryšiai su kitais projektais, pateikiamas trumpas projektų pristatymas, dalykinė paieška ir įvairūs pjūviai pagal temas, laikotarpius. Tai padeda greičiau surasti ieškomą dalyką.

Matematikos ir informatikos institute suburta Virtualios parodos darbo grupė sukūrė ir toliau tvarko  virtualios parodos svetainę ''Pirmoji lietuviška knyga'', dalyvauja kuriant  virtualios parodos svetaines ''Žemaitija'',
'' Žemaitijos parkų ir muziejų kelias'', ''Žydai Lietuvoje''.

PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA  
Lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. 
Adresas http://PirmojiKnyga.mch.mii.lt  
Projektas skirtas Martyno Mažvydo Katekizmui, jo 450 metų sukakties minėjimui Lietuvoje ir pasaulyje. Adaptuota virtualiai parodai.

MULTIMEDIJOS MOKYTOJAI
Lietuvių ir anglų kalbomis.
Adresas http://mm.mch.mii.lt
Elektroninės leidybos kursų svetainė, kur galima sužinoti apie vykstančius ir planuojamus kursus, dėstymo modulius. Galima užsiregistruoti į kursus Vilniuje ir Klaipėdoje.

SKAITMENINĖ KULTŪRA HUMANITARAMS
Lietuvių kalba.
Adresas http://sk.mch.mii.lt  
Nuolat atnaujinamas ne informatikos specialistams skirtas švietimo ir mokymo leidinys, remiamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo.

Dalyvavimas kuriant bendrus projektus 

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALIOS PARODOS SVETAINĖS 
Lietuvių ir anglų kalbomis 
Adresas http://ALKA.mch.mii.lt 

ŽEMAITIJA - SAMOGITIA. Lietuvių ir anglų kalbomis. 
Adresas http://samogitia.mch.mii.lt  ir CD-ROM.
Svetainė veikia nuo 1998 m., o CD-ROM bus sukurtas 2000 m. (bendras projektas su Žemaičių kultūros draugija). Tai elektroninė Žemaitijos enciklopedija su paieška, garso įrašais, paveikslais.I Išsamus  Žemaitijos istorijos, kultūros, gamtos, žymiausių jos asmenybių, miestų ir miestelių pristatymas Internete ir kompaktiniu disku. Lietuvos 1999 m.  WWW čempionato laureatė.
ŽEMAITIJOS PARKŲ IR MUZIEJŲ KELIAS. Lietuvių ir anglų kalbomis. 
Adresas http://mpkelias.mch.mii.lt  
Projektas vykdomas su Žemaičių kultūros draugija. Tai elito kultūros pristatymas (dvarai ir muziejai, parkai, jų praeitis ir dabartis).
ŽYDAI LIETUVOJE. Lietuvių ir anglų kalbomis. 
Adresas http://litvakai.mch.mii.lt  
Projektas vykdomas su Lietuvos žydų bendruomene. Internete pirmą kartą  išsamiai pristatoma Lietuvos žydų - litvakų kultūra: istorija, kalba, Vilnius kaip Lietuvos Jeruzalė, religinė tradicija, sinagogos, Lietuvos žydų kultūros atgimimas. 

LIETUVOS MUZIEJAI. Lietuvos dailės muziejaus projektas

Portalas. Lietuvių ir anglų kalbomis. 
Adresas http://muziejai.mch.mii.lt  
Portalas apima visus Lietuvos muziejus. Jame tuo pačiu stiliumi pristatomi respublikiniai, savivaldybių, nacionaliniai, regioniniai, žinybiniai ir privatūs muziejai (jų skaičius artėja prie 300). Pateikiamos naujienos ir įdomiausios parodos, nuorodos į veikiančias ir kuriamas Lietuvos muziejų Interneto svetaines. Muziejininkai čia gali rasti patarimų ir rekomendacijų, kaip skaitmeniniu būdu pavaizduoti jų saugomus eksponatus, rengiami seminarai, teikiamos konsultacijos. Darbas pradėtas 1999 m. pabaigoje, bus dirbamas kelerius metus. Projektas yra Atviros Lietuvos fondo konkurso nugalėtojas.

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS. Lietuvos dailės muziejaus projektas

Lietuvių ir anglų kalbomis. 
Adresas http://LDmuziejus.mch.mii.lt  
Pavyzdinė muziejaus svetainė, pristatanti visus muziejaus padalinius (Vilniuje, Klaipėdoje, Palangoje), edukacinę veiklą, mokslinius tyrimus, kolekcijas ir naujausias parodas. 

LIETUVOS VIENUOLYNAI. Vilniaus dailės akademijos elektroninis leidinys

Lietuvių kalba, santrauka anglų kalba. 
Adresas http://vienuolynai.mch.mii.lt ir CD-ROM 2000 m. 
Svetainė ir CD-ROM rengiami kartu su Vilniaus dailės akademija. Išsamus Lietuvos vienuolijų, vienuolynų kultūros, istorijos, muzikos pristatymas Internete ir kompaktiniu disku. Gausiai iliustruotas leidinys su turinio, terminų, dalykine rodyklėmis. Šioje Interneto svetainėje pirmą kartą skelbiami originalūs vienuolynų muzikos įrašai, nesenai surasti hab. dr. J. Trilupaitienės,  bei jų tyrinėjimai.  Visus vienuolynus galima surasti ir pagal vietoves - tereikia spragtelėti ties norima vietove interaktyviame Lietuvos žemėlapyje. Žemėlapis susietas su visa medžiaga,  pristatančia vienuolynus.
,
POSTILLA - 400.  Žemaičių kultūros draugijos leidinys

Lietuvių ir anglų kalbomis.
Adresas http://postilla.mch.mii.lt  
Bendras su Žemaičių kultūros draugija projektas. Interneto leidinys, skirtas M. Daukšos Postilės 400 metų jubiliejui, istorijai, M. Daukšos asmenybei ir su ja susijusiems Lietuvos kultūros faktams. Tarptautinės ekslibrisų parodos, skirtos šiam jubiliejui, darbai, žemaičių žmonės ir žemė rodomi  pirmojo LDK spausdinto lietuviško teksto kontekste. Ši svetainė gavo diplomą tarptautiniame kino, multimedijos festivalyje AVANCA'99, vykusiame Portugalijoje, taip pat yra Lietuvos 1999 m.  WWW čempionato laureatė.

MENO LEIDINIAI. Vilniaus dailės akademijos leidinys

Lietuvių kalba. 
Adresas http://leidiniai.mch.mii.lt  
Bendras  su Vilniaus dailės akademija projektas. Tęstinis Interneto leidinys, pristatantis visus meno leidinius, išleistus Lietuvoje nuo 1997 m. Pateikiamos  trumpos jų anotacijos, iliustracijos, duomenys apie leidyklas.

LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS PERGAMENTŲ KOLEKCIJA

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas. Ruošiamasi medžiagą pateikti Interneto svetainėje ir CD-ROM. Pristatomos seniausios privilegijos, LDK pergamentai, popiežiaus bulės. Medžiaga  ruošiama  kartu su biblioteka, ji  pateikta lietuvių, anglų, lenkų, italų, rusų kalbomis.

LIETUVIŠKŲ AUDINIŲ RAŠTAI. Bendras  su Lietuvos istorijos institutu projektas. CD-ROM bus parengtas 2000 m.  pabaigoje. Darbas apie lietuvių audinių raštus atskleidžia  XIX-XX a. lietuvių etninės kultūros bruožus, išsiskiriančius pasaulio kultūros margumynuose. Paliestos lietuvių kultūros savitumo, išlikimo ir asimiliacijos problemos, nagrinėjamos audinių raštų ištakos. Keliais lygmenimis pateikta teksto, garso, vaizdo informacija supažindina su audimo istorija, raštais, tekstilės simbolika. 

Visi aukščiau išvardinti darbai atliekami  dalyvaujant specialistams iš:

Lietuvos dailės muziejaus
Vilniaus universiteto,
Lietuvos istorijos instituto,
Vilniaus universiteto bibliotekos,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto,
Vilniaus dailės akademijos,
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo vardo bibliotekos.

Dalyvavimas konkursuose, bendrųjų projektų nominacijos

Pasaulinės parodos EXPO 2000 Hanoveryje dalyvis. Apdovanotas medaliu.

LIETUVIŠKOS TARMĖS. Multimedijos žodynas, pirmasis tomas. CD-ROM išleistas1998 m., remiant UNESCO, bendradarbiaujant su Lietuvių kalbos institutu.

LIETUVOS WWW 99 čempionato laureatės

ŽEMAITIJA-SAMOGITIA [ http://samogitia.mch.mii.lt]
POSTILLA – 400 [ http://postilla.mch.mii.lt

Diplomas tarptautiniame Kino, TV, video ir multimedijos festivalyje AVANCA'99, Portugalija

POSTILLA – 400 [ http://postilla.mch.mii.lt]

Dalyvavimas 1999 m. tarptautiniame Pirrelli Internet konkurse, Italija

ŽEMAITIJA - SAMOGITIA [ http://samogitia.mch.mii.lt]
POSTILLA – 400 [ http://postilla.mch.mii.lt

Laimėtas ALF konkursas 1999 m. LIETUVOS MUZIEJŲ PORTALUI sukurti

LIETUVOS MUZIEJAI [ http://muziejai.mch.mii.lt]

EUROPRIX 98 MultiMediaArt kūrybiškumo konkurso dalyvavės 

LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI -YEAR OF THE LITHUANIAN BOOK - JAHR DES LITAUISHEN BUCHES [ http://PirmojiKnyga.mch.mii.lt
ŽEMAITIJA-SAMOGITIA [ http://samogitia.mch.mii.lt

Archyvas

LIETUVIŠKOS TARMĖS. Multimedijos žodynas, pirmasis tomas. CD-ROM išleistas1998 m., remiant UNESCO,bendradarbiaujant su Lietuvių kalbos institutu. Pasaulinės parodos EXPO 2000 Hanoveryje dalyvis.
LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI - YEAR OF THE LITHUANIAN BOOK - JAHR DES LITAUISHEN BUCHES, 1998 [CD-ROM, ISBN 9986-680-09-3]
Pirmoji elektroninė knyga apie pirmąją spausdintą lietuvišką knygą - Martyno Mažvydo Katekizmą ir jo 450 metų sukakties (1547-1997) minėjimą Lietuvoje ir pasaulyje.
VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORINĖS KOLEKCIJOS - HISTORICAL COLLECTIONS OF THE VILNIUS UNIVERSITY LIBRARY, Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos leidinys.
CD-ROM išleistas1998 m, remiant UNESCO ir  Vilniaus universiteto mokslinei bibliotekai, bendradarbiaujant su MCH. Interneto svetainė: http://www.mb.vu.lt/unesco/index.htm .
KANKLĖS  [http://www.mch.mii.lt/Kankles ]. Elektroninė knyga anglų kalba,  MCH publikuota 1996 m. 

© 2000, MCH 
Atnaujinta 2007.12.14