3 . Grafiniai žemėlapiai - kitas
navigacijos būdas
Previous/Main/Forward

Naudojant grafinius vaizdus galima realizuoti ne tik pavienes bet ir kompleksines nuorodas, t.y. viename grafiniame vaizde apjungti nuorodas į skirtingus HTML dokumentus ar jų dalis. Tai realizuojama išskaidant grafinį vaizdą į sritis ir toms sritims priskiriant skirtingas nuorodas. Išskaidymui naudojama schema, sukuriama komanda <MAP>, kuri būtinai turi būti baigiama jos pabaigos žyme </MAP>. Komanda turi vieną atributą - schemos vardą NAME. Tarp komandos pradžios ir pabaigos žymių schemai sudaryti naudojamas komandų <AREA> rinkinys: kiekviena tokia komanda nurodo vieną grafinio vaizdo sritį ir susieja jį su viena nuoroda. Bendra komandos išvaizda yra tokia:

<MAP NAME="žemėlapio pavadinimas">
<AREA HREF="nuoroda" [ALT="Vardas"] SHAPE=srities tipas COORDS="koordinatės">
...
<AREA HREF="nuoroda" [ALT="Vardas"] SHAPE=srities_tipas COORDS="koordinatės">
</MAP>

Sudarant žemėlapį grafinį vaizdą galima skaidyti į stačiakampio, skritulio arba poligono formos sritis. Visas grafinis vaizdas interpretuojamas kaip koordinatinė plokštuma, su koodinačių pradžia viršutiniame kairiajame vaizdo kampe, x koordinatė yra horizontali, o y - vertikali. Vaizdas matuojamas taškais arba procentais. Suskirstymui naudojami komandos AREA atributai SHAPE ir COORDS. Galimos reikšmės:

  1. SHAPE=default - reiškia, kad visas grafinis vaizdas ir bus viena sritis. Taigi, koordinačių nurodinėti taipogi nereikia.
  2. SHAPE=rect COORDS="kairysis_x, viršutinis_y, dešinysis_x, apatinis_y" - iš vaizdo išskiriama stačiakampė sritis (rect). Reikia nurodyti viršutinio kairio ir apatinio dešinio kampų koordinates. Galima nurodinėti ir taškais, ir procentais: SHAPE=RECT COORDS="0, 0, 50%, 100%" - nurodoma kairė vaizdo pusė (50% pločio ir 100% ilgio).
  3. SHAPE=circle COORDS="centro_x, centro_y, spindulys" - taip iš vaizdo išskiriama skritulio sritis (circle). Reikia nurodyti centro koordinates ir spindulio ilgį.
  4. SHAPE=poly COORDS="pirmas_x, pirmas_y, antras_x, antras_y, ..." - taip išskiriamas nestandartinė sritis, nurodomos ją ribojančios uždaros laužtės viršūnių taškų koordinatės.

Kiekvienai tokiu būdu nurodytai sričiai yra priskiriama arba nepriskiriama nuoroda į dokumenta ar jo dalį. Nuorodos sintaksė visiškai tokia pati kaip ir komandos <A>. Jeigu sritis išskiriama, kaip neturinti nuorodos ("iš vaizdo iškerpama "skylė", kuri bus tiesiog grafinis vaizdas ir "neves" niekur toliau), tai tam vietoje atributo HREF naudojamas atributas NOHREF.

AREA komanos atributas ALT naudojamas informacijos apie pasirinktą vaizdo sritį išvedimui status lange arba po pelės ženklu. Taip pat gali būti naudojamas kaip alternatyvi nuoroda, peržiūros programose be grafikos arba klientui naudojant peržiūros režimą be grafikos.


Grafinio vaizdo suskaidymas yra pagrindinis žingsnis žemėlapių sudaryme, bet reikalingas ir grafinis vaizdas, kuriam ta schema bus taikoma ir kuriam buvo kuriamas žemėlapis. Taigi, schema turi būti užrašoma į HTML dokumentą ir susiejama su grafiniu vaizdu naudojant IMG komandoje atributą USEMAP="schemos_vieta". "schemos_vieta" yra adresas į reikalingą komandą MAP, susidedantis iš nuorodos į HTML dokumentą, kuriame ji randasi ir jos vardo, atskirto ženklu '#' (kaip ir nuoroda į HTML dokumento dalį).

Nedidelis pavyzdys, iliustruojantis žemėlapio naudojimą:

Komanda, sukurianti schemą:
<MAP NAME="schema">
<AREA SHAPE=CIRCLE COORDS="106,17, 18" HREF="#skritulys" ALT="skritulys">
<AREA SHAPE=RECT COORDS="205,121, 262,195" HREF="#stikline" ALT="stikline">
<AREA SHAPE=POLY COORDS="214,105, 237,120, 244,117, 253,114, 261,117, 265,106, 260,103, 266,96, 261,91, 243,73, 235,73, 233,82, 237,94, 231,96, 226,94, 225,98, 214,105" HREF="#popierius" ALT="popierius">
<AREA SHAPE=POLY COORDS="46,81, 84,113, 78,152, 129,136, 178,152, 182,111, 209,75, 159,63, 124,31, 101,68, 46,81" HREF="#zvaigzde" ALT="zvaigzde">
<AREA SHAPE=RECT COORDS="150,161, 188,195" HREF="#suke" ALT="suke">
<AREA SHAPE=POLY COORDS="7,140, 5,163, 18,174, 35,192, 56,182, 95,163, 54,150, 48,139,3 0,144, 7,140" HREF="#suke2" ALT="suke2">
<AREA SHAPE=POLY COORDS="1,30, 18,59, 71,41, 70,28, 79,19, 38,3,3 7,10, 43,15, 1,30" HREF="#skardine" ALT="skardine"> </MAP>

Komanda, realizuojanti žemėlapį:

<IMG SRC="images/OandC_map.gif" WIDTH=271 HEIGHT=200 BORDER=0 ALT="image" USEMAP="#schema"> skritulys stikline popierius zvaigzde suke suke2 skardine

Na o taip viskas atrodo. Atskiros žemėlapio dalys melsvai štrichuotos (tam kad lengviau matytųsi išskiriamos sritys; realiai jokių regimų linijų ar kitokių pasikeitimų grafiniame vaizde, kuris naudojamas kaip žemėlapis, nesimato). Likusioje vaizdo dalyje nuorodų nėra. Paspaudę and atskirų žemėlapio dalių galėsite pamatyti, kurią aprašymo vietą jos atitinka.

image

Yra kitas būdas kurti grafinius žemėlapius. Jau nagrinėtu būdu formuojant žemėlapį visa informacija apie jį būna viename iš HTML dokumentų ir kliento kreipimosi į dokumentą metu pirma žemėlapio schema atsiduria kliento kompiuteryje ir po to yra interpretuojama. Tačiau ilgą laiką buvo naudojamas kitas būdas žemėlapiams kurti: vietoje USEMAP atributo komandoje IMG buvo nurodomas atributas be parametrų ISMAP, ir pats grafinis vaizdas naudojamas kaip nuoroda į kitą bylą.
Kliento kreipimosi į tokį žemėlapį metu naršyklė nuorodos komandą A papildo parametrais: x ir y koordinatėmis, nurodančiomis, kuri vaizdo vieta buvo pasirinkta. Tarkime, jei išsirinktas vaizdo taškas su koordinatėmis x=10, y=27, tai nuoroda bus papildoma taip: nuoroda?10,27. Nurodytoji byla turi sugebėti teisingai interpretuoti gautą informaciją ir pateikti klientui tą dokumentą, kurio jis pageidauja.
Tokios sistemos minusas - klientas nei pagal statuso eilutės pasikeitimus, nei kokiu kitu būdu negali numatyti ką jis renkasi, nes matomas tik pagrindinės nuorodos adresas.

Pavyzdys:

Komanda, sukurianti žemėlapį:
<A HREF="schema.map"><IMG SRC="images/OandC.gif" WIDTH=271 HEIGHT=200 BORDER=0 ISMAP></A>

Na o taip viskas atrodo.


Vienas iš variantų, kaip gali atrodyti byla, reguliuojanti tokiu būdu sukurtą žemėlapį: schema.map.

[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]